Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Concurs Cos auxiliar tributari. Eivissa

Requisits per accedir a aquest cos

4.1. Per tenir la condició d'aspirant i ser admès a aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública
segons l'article 57 del TREBEP.
b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica en l'annex 1.
Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació. Aquest requisit no serà d'aplicació als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.
e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos o escala de l'administració a què s'opta.
g) Disposar dels coneixements de la llengua catalana que s'indiquen a l'annex 1, llevat dels casos indicats en la base 5.
Els coneixements s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent.
Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat que l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ al nomenament.
També s'entén acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si els aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguin que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.
Als aspirants que acreditin, amb els informes previs adients, sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, se'ls ha d'adaptar l'exigència del requisit de coneixements de llengua catalana, mitjançant una resolució del conseller o consellera competent en matèria de funció pública, d'acord amb l'abast de la discapacitat.
h) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb el que prevé l'article 61de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

Amb la sol·licitud de participació no s'ha d'aportar cap document d'acreditació
ni dels requisits ni dels mèrits. L'aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que
compleix els requisits al·legats i disposa dels mèrits declarats.

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 2 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 28/12/2022 fins al 26/01/2023

La sol·licitud un cop impresa, s'ha de signar i registrar d'entrada, juntament amb la documentació requerida,en el Registre de l’EBAP o en els diferents punts d’atenció al públic, o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Pàgina del cos

català . castellano