Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

SFM 2022 Unitat supervisio i intervencio torn lliure

Requisits per accedir a aquest cos

Per ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones aspirants han de complir, en la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds i al llarg de tot el procés selectiu, els requisits següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública (article 57 TREBEP).b)Tenir 18 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. c)No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública. d)Estar en possessió de la titulació oficial corresponent o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger serà precís aportar la corresponent homologació. Per aquelles categories professionals grups C, D i E), s'entendrà que tenen formació laboral equivalent els treballadors que compleixin les condicions del punt 1.1.2 de la Disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.Tant la titulació requerida com els requisits, per a cada categoria professional, venen especificats a l'Annex 1. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació. Aquest requisit no serà d'aplicació als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.e)No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions. f)Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana, indicat en l'Annex I per a cada categoria professional, de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la CAIB. g)Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.h) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

No s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació, cap document addicional per acreditar els requisits declarats.

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 2 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 25/12/2022 fins al 13/01/2023


Pàgina del cos

català . castellano