Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Concurs Cos subaltern Menorca

Requisits per accedir a aquest cos

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.
b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l' edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica en l'annex 4 per cada un dels cossos, escales i especialitats convocades.
En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.
e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat de l'administració de la CAIB i al qual s'opta.
g) Disposar dels coneixement de la llengua catalana que s'indica en el punt 3.1 de la convocatòria, llevat dels casos indicats en el punt 4 d'aquesta mateixa.
Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent, d'acord amb la base 3.1.g de la convocatòria.
h) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb el que preveu l'article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre. Resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, d'acord amb el punt 3.1.h de la convocatòria.
i) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats (full d'autobaremació), que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

Aquest procediment no requereix documentació.

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 5 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 19/09/2022 fins al 17/10/2022


Pàgina del cos

català . castellano