Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL. EIVISSA O FORMENTERA

Requisits per accedir a aquest cos

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits que es detallen a continuació, els quals s'han de mantenir durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir 18 anys complerts.
c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo el dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri competent en la matèria.
d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex 5 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019.
e) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A2 i B.
h) Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les.
i) Estar en possessió del nivell B2 de coneixement de llengua catalana, sense perjudici que per l'ocupació de llocs de determinats ajuntaments es requereixi acreditar el nivell superior que la Corporació Local hagi determinat d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, quan aquest darrer sigui requisit específic d'ocupació del lloc en la categoria de policia de l'ajuntament en concret.
Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).
j) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 4.5.

L'EBAP comprovarà d'ofici els requisits dels aspirants que ja estan en poder de l'Escola o que es derivin de documents que hagin estat emesos per les administracions públiques i constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi. Dins aquesta comprovació s'entén compresa, en tot cas, la dels requisits dels apartats a), b), c), f) i g) de la base anterior, i els certificats de coneixements de català emesos per l'EBAP, tret que l'aspirant s'oposi a la comprovació d'ofici, cas en el qual haurà d'aportar la preceptiva documentació.
Excepcionalment, si l'EBAP no pot comprovar aquests requisits podrà requerir a la persona interessada que els aporti.
La data de referència per complir els requisits exigits és el dia que acaba el termini per presentar sol·licituds.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

Les persones aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a) El resguard del pagament de la taxa efectuat segons la via seleccionada (telemàtica o manual/presencial). L'import de la taxa és de 14,44 euros (quantia actualitzada per a l'any 2021 per Llei de Pressuposts vigent).
b) La declaració jurada relativa al compromís de dur armes, segons el model establert en l'annex 4.
c) Una còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit en la base 3.1 i) de la convocatòria, sempre que no es pugui comprovar d'ofici. L'EBAP sols comprovarà d'ofici els certificats de nivell de català expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública i els que s'hagin aportat en algun altre procediment tramitat per l'EBAP. En aquest darrer cas, a la sol·licitud s'ha d'indicar el procediment concret i si no han transcorregut més de cinc anys des que finalitzà.

Únicament si l'aspirant s'oposa al fet que l'Administració els comprovi d'ofici, a més de la documentació assenyalada a l'apartat 4.6, s'ha de presentar addicionalment la documentació següent:

a) Una còpia autèntica del document nacional d'identitat en vigor o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació.
b) Una còpia autèntica del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa temporal específica que preveu aquesta convocatòria. Si el títol acadèmic encara no ha estat expedit, les persones aspirants han de presentar el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol juntament amb un certificat del centre educatiu corresponent que declari que aquest encara no s'ha expedit.
En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.
c) Una còpia autèntica dels permisos de conducció de les classes A2 i B
d) Un certificat de no tenir antecedents penals per delictes dolosos.
e) El certificat de nivell de català emès per l'EBAP.
En la sol·licitud s'ha de declarar sota la responsabilitat dels aspirants que es compleix amb els requisits dels apartats d) i e) de la base 3.1 per participar en la borsa que es convoca. En concret, les declaracions responsables han d'estar referides a:
- No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex 5 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

Així mateix, quan escaigui, els aspirants en el model de sol·licitud també declaren sota la seva responsabilitat els aspectes següents:

- El compliment de la condició de funcionari de carrera o interí.
- El fet d'haver superat les proves físiques en un procés selectiu regit pel Reglament marc aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig.
No obstant les declaracions responsables consignades en aquesta base, l'Administració pot requerir a l'aspirant, en qualsevol moment del procés selectiu, que acrediti que compleix els requisits anteriors.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no presentació davant l'administració competent de la documentació que, si escau, es requereix per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud és des del null fins al null


Pàgina del cos

català . castellano