Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA SUBSIDIARIA AGENTS COVID EIVISSA

Requisits per accedir a aquest cos

Requisits generals:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir 18 anys complerts.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del personal a què corresponen aquestes borses.
e) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo el dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri competent en la matèria.
f) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A2 i B.


Requisits específics de la borsa subsidiària:

a) Haver participat en qualsevol del processos selectius d'accés al cos de les policies locals de les Illes Balears o en els processos selectius d'accés a les places de bombers dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments dels darrers cinc anys i haver superat algun exercici.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

Documentació d'acreditació dels requisits generals:

Juntament amb la sol·licitud, no és necessari aportar cap document addicional per acreditar els aspectes que l'aspirant declara sota la seva responsabilitat:

L'aspirant pot declarar sota la seva responsabilitat que reuneix tots els requisits generals dels apartats a), b), c), d), e) i f) de la base 4 de l'annex 1.
No obstant la declaració responsable, l'Administració pot requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits.

Les persones aspirants han de fer constar en la sol·licitud per participar en aquesta convocatòria el seu nivell de coneixements de llengua catalana. Aquest requisit serà comprovat d'ofici per l'Ajuntament abans dels nomenaments. Si els aspirants no compleixen el requisit de coneixements de llengua catalana que en cada cas s'exigeixi per a l'ocupació del lloc de treball, no podran ser nomenats funcionaris interins.

Documentació d'acreditació dels requisits específics:

Llevat que l'interessat hi manifesti la seva oposició, l'Administració comprovarà d'ofici els requisits específics de participació a les borses exigits als apartats 3 i 4 de la base 4.


Les persones aspirants proposades per ser nomenades funcionàries interines han d'acreditar davant l'Ajuntament respectiu abans d'efectuar-se el nomenament el compliment dels requisits generals anteriors amb la presentació del model annex 5 acompanyat de la documentació següent:

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor.

b) L'original o una còpia del títol acadèmic exigit (anvers i revers). El justificant de pagament dels drets d'expedició d'aquest títol només té validesa fins a l'expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut més de dos anys des de l'emissió del justificant del pagament dels drets d'expedició.

c) L'original o una còpia del certificat de nivell de coneixements de llengua catalana exigit per ocupar el lloc per l'Administració local corresponent. A aquests efectes són vàlids per acreditar el nivell de coneixements els certificats següents:

- Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.
- Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.
- Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).
- Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears. S'ha de disposar de la resolució d'homologació corresponent del certificat.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat acomiadades o separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de l'Administració local o autonòmica o dels organismes que en depenen, ni trobar-se inhabilitades per exercir funcions públiques.

e) Certificat mèdic segons el model oficial que acredita tenir les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions.

Sens perjudici del que s'estableix en l'apartat anterior, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'Ajuntament corresponent ha de comprovar d'ofici els documents esmentats que hagin estat emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud és des del null fins al 10/08/2021


Pàgina del cos

català . castellano