Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Auxiliar de suport (2%)

Requisits per accedir a aquest cos

Lectura fàcil

Guia accessiblePer a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits generals establerts en el punt 3 de les bases generals («Requisits i condicions generals dels aspirants»), amb les especificacions següents:

1) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.
2) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
3) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
4) Les persones aspirants han de tenir reconeguda una discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit igual o superior al 33%.
5) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s'inclouen les places ofertes, mitjançant, si correspon, a judici de l'Administració, les adaptacions adients del lloc de treball.
6) Per l'accés al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració general no s'exigeix cap titulació acadèmica.
7) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent al 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual, és el corresponent al certificat de nivell B1 (nivell llindar), de conformitat amb el que estableix l'article 3.a) del Decret 11/2017. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

De conformitat amb l'article 1.5 del Decret 36/2004, els aspirant que, mitjançant un informe de la direcció general competent en matèria de discapacitats, acreditin sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, podran sol·licitar l'adequació de l'exigència del requisit de català.

Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han d'adjuntar:

1) Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.

2) Acreditar que s'ha sol·licitat l'informe dels equips multiprofessionals de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat o l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual el/la candidat/a aspiri i, si s'escau, les adaptacions del lloc de treball i per a la realització de l'examen. En la sol·licitud han d'indicar si necessiten adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de les proves.

4) Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 b) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

No obstant el que disposen els apartats anteriors, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP haurà de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte. D'acord amb l'anterior, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa, l'EBAP verificarà les dades relatives a DNI i NIE, a titulació acadèmica i els següents certificats de coneixement de llengua catalana:

- Els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública.

- Els certificats o documents acreditatius que estiguin inscrits en el Registre de Personal de la direcció general competent en matèria de funció pública de la CAIB.

- Els certificats de català expedits, homologats o declarats equivalents, que constin en la base de dades de la Direcció General competent en matèria de Política Lingüística.

Pel que fa als certificats de coneixement de llengua catalana ja aportats per l'aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents podrà sol·licitar a l'interessat la seva aportació.

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 4 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 05/12/2021 fins al 24/12/2021


Pàgina del cos

català . castellano