Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern Menorca torn lliure

Requisits per accedir a aquest cos

a)Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.
b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb la forma que estableix la base 6. Sollicituds. D'acord amb el que preveu l'article 59.bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s'inclouen les places ofertes.
f) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar e certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
g) Estar en possessió dels coneixements de llengua catalana que s'indiquin en la convocatòria específica.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.

b) Resguard acreditatiu del pagament presencial o telemàtic dels drets d'examen. Els drets d'examen s'han de determinar en cada convocatòria específica d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les disposicions complementàries.

c) En el supòsit d'accés per a la reserva de persones amb discapacitat i d'acord amb l'article 3 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, regulador de l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han d'acreditar que s'ha sol·licitat l'informe dels equips multiprofessionals de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat o l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual el/la candidat/a aspiri i, si s'escau, les adaptacions del lloc de treball i per a la realització de l'examen. En la sol·licitud han d'indicar si necessiten adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de les proves.

d) Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 b) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

e) No obstant el que disposen els apartats anteriors, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP haurà de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte.

D'acord amb l'anterior, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa, l'EBAP verificarà les dades relatives a DNI i NIE, a titulació acadèmica i els següents certificats de coneixement de llengua catalana:

- Els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública.
- Els certificats o documents acreditatius que estiguin inscrits en el Registre de Personal de la direcció general competent en matèria de funció pública de la CAIB.
- Els certificats de català expedits, homologats o declarats equivalents, que constin en la base de dades de la Direcció General competent en matèria de Política Lingüística.

Pel que fa als certificats de coneixement de llengua catalana ja aportats per l'aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents podrà sol·licitar a l'interessat la seva aportació.

Així mateix, l'EBAP ha de comprovar d'ofici que les persones aspirants del torn de promoció interna compleixen el requisit d'haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o escala des del qual promocionen.

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 5 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 01/05/2019 fins al 20/05/2019


Pàgina del cos

català . castellano