Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DEL TREBALL (MENORCA)

Requisits per accedir a aquest cos

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), es permeti l'accés a l'ocupació pública.
b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 4. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala i especialitat, si escau, a què correspon la borsa específica a la qual opten.
f) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol.licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
g) D'acord amb la disposició addicional sisena del Decret 11/2017 de 24 de març, les persones aspirants de la borsa que no hagin acreditat els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B2 , i que s'incorporin a un lloc de treball, disposaran d'un any per acreditar- lo.

Si no han obtingut el corresponent nivell de català, una vegada transcorregut aquest termini, seran remoguts del lloc de treball per manca d¿adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïda la junta de personal corresponent.


Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

a)Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b)Una còpia autèntica del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa del cos sol.licitat (anvers i revers). El justificant de pagament dels drets d'expedició d'aquest només té validesa fins a l'expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut més de dos anys des de l'emissió del justificant del pagament dels drets d'expedició i, en aquest cas, les persones aspirants queden excloses i han d'acreditar-lo en el termini d'esmenes de les deficiències en la sol.licitud que estableix la base 5, o justificar mitjançant un certificat de la universitat corresponent que el títol encara no ha estat expedit.
Les persones aspirants, en comptes de presentar la documentació a què es refereixen els punts a) i b), poden donar el consentiment exprés a fi que l'Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris.
Les persones aspirants a les quals encara no se'ls hagi expedit el títol acadèmic, han de presentar en paper el certificat corresponent.
c)El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada (telemà-tica o manual).L'import de la taxa és de 14,16 euros.
d)Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.
e)Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents al cos de la borsa a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen a judici de l'Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.
f) La indicació d'un telèfon a l'efecte de comunicació amb la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
g) La indicació d'una adreça de correu electrònic als efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació del procediment de concurs, sempre que l' interessat disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi expressament en el formulari de sol.licitud que es facilita a aquest efecte.
h) La documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen, en la forma que estableix la base 6 d'aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.
No obstant això, no cal presentar els certificats de català expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública ni els que es trobin inscrits en el Registre de Personal de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, ni els certificats de català expedits, declarats equivalents u homologats per la Direcció General de Política Linguística, ja que l'EBAP els comprovarà d'ofici (excepte que el sol·licitant manifesti expressament la seva negativa).
i) En cas d'impossibilitat material de comprovar els documents elaborats per l'Administració, l'EBAP podrà requerir la seva presentació.

Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud és des del 01/04/2019 fins al 24/04/2019


Pàgina del cos

català . castellano