Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR. EIVISSA


Llista provisional de persones admeses i excloses

Data publicació: 31/05/2023

A dia 31 de maig de 2023 fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, del procediment per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de permetre que s'esmenin dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.


Pàgina del cos


català . castellano