Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022


Llistes provisionals de persones admeses i excloses de les proves selectives per cobrir places de personal funcionari

Data publicació: 07/03/2023

En el BOIB núm. 29, de 7 de març de 2023, es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució (des del dia 8 fins al dia 21 de març), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.

Podeu consultar el BOIB esmentat, a continuació:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/29/1131077


Pàgina del cos


català . castellano