Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

SFM 2022 Maquinista torn lliure


Llista definitiva d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de la categoria maquinista, pel torn lliure, de Serveis Ferroviaris de Mallorca

Data publicació: 25/05/2023

En data 25 de maig de 2023, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el primer i segon exercici de les proves selectives de la categoria maquinista, pel torn lliure, de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant el Director gerent d'SFM en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'art. 112, de la Llei 39/2015).

Podeu consultar les llistes esmentades en el web accedint al cos, i a la Seu Electrònica.

Podeu consultar la diligència de resposta a les al·legacions del Tribunal Qualificador accedint a la Consulta personal del web http://oposicions.caib.es.


Pàgina del cos


català . castellano