Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA AGRICOLA . MALLORCA


PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA

Data publicació: 13/03/2023

S'informa a les persones incloses en el llistat annex que, una vegada aplicats els criteris de desempat establerts en el punt 9.2.2 , de les bases de la convocatòria que regeixen aquest procés selectiu, i per tal de poder resoldre els empats que encara persisteixen, disposen d'un termini de CINC dies hàbils des del dia següent a la publicació d'aquest comunicat (del 14 al 20 de març) per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen a continuació, de l'esmentat punt 9.2.2, referides a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:

- Tenir més càrregues familiars.
- Ser una dona víctima de violència de gènere.

La presentació de la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el Registre general de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada registrada, s'ha d'avançar una còpia al correu electrònic oposicions@caib.es. Annex empats


Pàgina del cos


català . castellano