Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS, ESC CIENTIFICA, ESP CIENCIES AMBIENTALS.MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 23/05/2023

En data de 23 de maig de 2023 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa del CFS, esc. científica, esp. ciències ambientals, a l' illa de Mallorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 24 al 30 de maig de 2023), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.
Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.

Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit,sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o còpia corresponent en el Registre General de l'EBAP, o en alguna altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant un escrit dirigit a la Comissió T. de Valoració.

Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, es poden personar el dia 2 de juny de 2023 a les 11.30 h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, Pol.de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un núm.de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.

Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàg web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.

Així mateix,poden consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'apartat d'últims comunicats.

Requeriments


Pàgina del cos


català . castellano