Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS

Data publicació: 25/10/2022

En data de 25 d'octubre de 2022 es publica en el BOIB núm. 138 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el procés selectiu de la borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.

Podeu consultar la llista esmentada a la pàgina web http://oposicions.caib.es


Pàgina del cos


català . castellano