Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


Comunicat en relació amb els certificats de superació de proves físiques

Data publicació: 19/11/2021

Resten exemptes de realitzar les proves físiques les persones que ho hagin assenyalat a la sol·licitud. En qualsevol cas, aquestes persones han d'acreditar la superació de les proves físiques corresponents mitjançant una certificació de l'ajuntament respectiu, que han d'aportar durant el transcurs del procés selectiu i fins a la data de realització del tercer exercici. La falta de presentació del preceptiu certificat, ja sigui abans o el dia de la realització del tercer exercici, o la comprovació de la falta de veracitat en la declaració responsable determina l'exclusió del procés selectiu de les persones interessades que es trobin en aquests supòsits.

La nota de les proves físiques de les persones exemptes ha d'estar constituïda per la nota que figuri en el corresponent certificat de superació de les proves emès per l'ajuntament respectiu. Si la certificació només es pronuncia en relació amb l'aptitud de l'aspirant, s'ha d'entendre que l'aspirant té una nota de 5.

Per participar en les proves d'acreditació de l'aptitud física objecte d'aquesta convocatòria és requisit indispensable la presentació el dia de realització de les proves d'un certificat mèdic oficial on es faci constar expressament que la persona aspirant reuneix les condicions físiques i sanitàries necessàries i suficients per a la realització de les proves físiques segons el que estableix l'annex 3 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig; així com la presentació del DNI perquè se'ls assigni el dorsal corresponent. El fet de no presentar aquests documents comportarà l'exclusió automàtica de la persona sol·licitant de la realització de la prova i del procés selectiu.


Pàgina del cos


català . castellano