Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU.


Llistes provisionals d'admesos i exclosos

Data publicació: 21/01/2022

En data 21 de gener de 2022 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d'auxiliar tècnic educatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació (des del dia 24 de gener fins al dia 4 de febrer), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu, mitjançant un escrit que han de dirigir a la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. L'escrit s'ha de presentar en el Registre General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, en qualsevol dels registres d'altres conselleries o organismes públics de la CAIB que estiguin operatius o en qualsevol dels llocs i registres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. S'adverteix a les persones aspirants que l'administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

La persona aspirant amb admissió condicionada per informe de discapacitat ha de presentar el dictamen a què fa referència el punt 3.3.e) de les bases elaborat pels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents al cos, escala i/o especialitat de la borsa a la qual s'aspira, amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de mèrits. Si no ho fa així, serà exclosa del procediment.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


Pàgina del cos


català . castellano