Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR. MALLORCA


PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA

Data publicació: 30/11/2021

S'informa a les persones aspirants que atès l'elevat nombre d'aspirants empatats i per tal d'aplicar els criteris de desempats contemplat al punt 9.2 de les bases de la convocatòria, disposen d'un termini de DEU dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest comunicat per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen a continuació, de l'esmentat punt 9.2.2., referides a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:
- Tenir més càrregues familiars.
- Ser una dona víctima de violència de gènere.
La presentació de la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el Registre general de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Una vegada registrada, s'ha d'avançar una còpia al correu electrònic oposicions@caib.es.


Pàgina del cos


català . castellano