Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR. MALLORCA


Presentació de la sol·licitud per participar en el concurs extraordinari de naturalesa simplificada per constituir una borsa del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Mallorca

Data publicació: 29/04/2021

La sol·licitud de participació es podrà presentar únicament per alguna d'aquestes dues vies: presentació telemàtica i presentació semitelemàtica.

Presentació telemàtica (punt 4.5.1 de la convocatòria)

La persona interessada que tengui DNI electrònic, certificat digital vàlid, usuari corporatiu o estigui donat d'alta a Cl@ve, té la possibilitat d'emplenar la sol·licitud, pagar la taxa i registrar-la de forma telemàtica.

Aquesta forma es pot fer servir únicament en els casos en què la persona aspirant no s'oposa a que l'EBAP comprovi d'ofici els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria i els mèrits al·legats i no s'hagi d'adjuntar cap documentació a la sol·licitud.

Per a la presentació electrònica ha de realitzar la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la seu electrònica d'aquesta Administració o accedir a través del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud.

Presentació semitelemàtica (punt 4.5.2 de la convocatòria)

Aquesta via consisteix en emplenar la sol·licitud i realitzar el pagament de la taxa de forma telemàtica d'acord amb l'exposat en les bases de la convocatòria.

Haurà de fer servir necessàriament aquesta via en els casos en què hagi d'adjuntar a la sol·licitud els documents acreditatius dels requisits i/o dels mèrits, bé perquè s'oposi a què l'EBAP els comprovi d'ofici, bé perquè el certificat acreditatiu del nivell de coneixements de llengua catalana no consti a la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, o bé perquè hagi d'acreditar mèrits mitjançant documentació expedida per altres administracions públiques.

Per a això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'opositor i crear una nova sol·licitud.
S'ha d'imprimir la sol·licitud i presentarla segons el que estableix el punt 4.5 de les bases de la convocatòria.


Pàgina del cos


català . castellano