Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure


Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici

Data publicació: 04/08/2022

En data 4 d'agost de 2022, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al CFS especialitat Recerca i Desenvolupament de l'Administració especial de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears

Contra aquest acord del Tribunal, es podrŕ formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemŕ d'aquesta publicació, d'acord amb el que disposen els arts. 121 i següents, en ralció amb l'art. 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la llista en la pŕgina de l'especialitat.


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano