Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS informatica Mallorca torn lliure


Llista definitiva d'aprovats en la fase d'oposició del CFS Informŕtica i acreditació dels mčrits

Data publicació: 16/11/2022

En data 16 de novembre de 2022, es fa pública la llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives per a l'ingrés al CFS Informŕtica de l'Administració especial de la CAIB.

Les persones aspirants que formin part de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició disposen d'un termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemŕ (des del 17/11/22 al 26/11/22) que es publiqui per alˇlegar i acreditar davant el tribunal els mčrits que s'indiquen en els barems de mčrits que figuren en l'annex 4 de les bases específiques, mitjançant la presentació de documents originals o fotocňpies compulsades en el registre general de la conselleria competent en matčria de funció pública, de l'EBAP o d'acord amb qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre.
Els mčrits alˇlegats per l'aspirant i que vagin referits a titulacions acadčmiques o certificats emesos per l'EBAP o mčrits donats d'alta en el Registre de personal de la DG competent en matčria de funció pública de la CAIB, l'Administració els ha de comprovar d'ofici, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa. Pel que fa als mčrits alˇlegats i ja aportats per l' aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici. Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents pot solˇlicitar a l'interessat la seva aportació. En cap cas no s'han de valorar mčrits que no hagin estat alˇlegats ni, si s'escau, acreditats documentalment en el termini habilitat.

S'annexen, a continuació, els models de relació de mčrits alˇlegats per a la fase de concurs: MODEL MČRITS


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano