Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


Relació de requeriments de mèrits al·legats amb defectes formals del cos subaltern de la CAIB

Data publicació: 02/05/2023

El tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés al cos subaltern de l'Administració general de la CAIB fa pública la relació de persones aspirants requerides amb indicació dels mèrits al·legats i acreditats en termini que presenten algun defecte formal o resulten incomplets per tal que en un termini improrrogable de deu dies esmenin aquests extrems (fins al dia 16 de maig).

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració en considerarà que desisteix del tràmit.

Podeu consultar la relació de requeriments esmentada, a continuació, i a la seu electrònica:

Relació de requeriments de mèrits amb defectes formals


Pàgina del cos


català . castellano