Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


Llista d'aprovats cos subaltern reserva 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual i termini per a triar lloc i presentar documentació

Data publicació: 04/04/2022

En el BOIB núm. 45, de dia 2 d'abril de 2022 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d'1 d'abril de 2022, amb de la llista de persones que han superat les proves selectives per a l'ingrés en el cos subaltern reserva 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació (Annex II ).

Les persones seleccionades disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS (des del dia 3 d'abril fins al dia 22 d'abril) per a presentar el documents que s'indiquen en el punt 3 de la Resolució esmentada al punt anterior.

Si les persones seleccionades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, o si manca algun dels requisits exigits, NO podran ser nomenades funcionàries.

Podeu consultar el BOIB en l'enllaç següent:

BOIB oferiment places


Pàgina del cos


català . castellano