Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


Llista definitiva d'aprovats del 1r exercici del cos subaltern

Data publicació: 28/09/2022

Un cop revisades les al·legacions i corregits els errors detectats en la publicació de la llista provisional, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (art. 121 i següents en relació a l'art. 112 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les AAPP).

S'informa que el tribunal ha acordat el següent:

A efectes de l'examen pràctic, els aspirants han de conèixer l'estructura i direccions de la CAIB vigents a dia d'avui.
A més recordar que per a realitzar el cas pràctic no es podrà dur cap tipus de normativa.

Es comunica que la data de realització del 2n exercici és el dia 22 d'octubre a les 09.30 hores. El lloc de realització es farà públic en un proper comunicat.

Podeu consultar la llista en la pàgina del cos.


Pàgina del cos


català . castellano