Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Publicació Resolució admissió condicionada per a persones amb discapacitat en el primer exercici del cos auxiliar de dia 9 d'abril de 2022

Data publicació: 24/03/2022

En data 24 de març de 2022 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'acorda l'admissió condicionada de persones amb discapacitat per a participar en el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés en el cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, convocades per resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 dżabril de 2019

La participació de les persones aspirants del torn de reserva per a persones amb discapacitat, així com d'aquelles del torn lliure que varen solˇlicitar adaptacions per a realització de les proves amb motiu de la seva discapacitat, en el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés en el cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, convocades per resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d'abril), que s'ha de dur a terme el proper 9 d'abril de 2022, queda condicionada al fet que es mantenguin les condicions d'aptitud i, si és el cas, les adaptacions per fer la prova, contingudes en els respectius informes expedits per l'equip multiprofessional de la direcció general competent en matčria de persones amb discapacitat, segons resulti de l'actualització d'aquests informes.

Per tal d'acreditar el manteniment d'aquestes circumstŕncies, l'EBAP recaptarŕ d'ofici de la direcció general esmentada els informes actualitzats d'aptitud o adaptació sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual aspirin i, si escau, sobre les adaptacions del lloc de treball i de realització de l'examen. Si s'hi oposa expressament, la persona aspirant ha d'aportar aquest informe.

Podeu consultar la Resolució esmentada en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/41/1107886


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano