Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Informació realització primer exercici del cos auxiliar, pel torn de promoció interna vertical

Data publicació: 13/02/2020

Es recorda que el punt 1.2.1. de l'annex 3 de les bases específiques de la convocatňria estableix que és de carŕcter obligatori i eliminatori, i consistirŕ a respondre per escrit un qüestionari de 51 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serŕ correcta, sobre la part II del temari (Dret administratiu, funció pública, hisenda pública, i transparčncia i Administració electrňnica). Les 46 primeres seran ordinŕries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició, llevat del temari comú de matčries d'ofimŕtica.
L'exercici es qualificarŕ de 0 a 10 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarŕ amb 0,2174 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, no es valoraran. Les preguntes amb una resposta errňnia es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. El test que hauran de respondre els aspirants es triarŕ per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents.
El temps per desenvolupar aquest exercici serŕ de 55 minuts.

Podeu consultar el punt esmentat complet a l'enllaç següent del BOIB:
BOIB


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano