Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Llista definitiva de persones aprovades del segon exercici de la fase d'oposició de les proves selectives per a l'ingrés al cos auxiliar administratiu de l'administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Data publicació: 09/05/2023

En data 09 de maig 2023, un cop revisades les notes provisionals i resoltes les reclamacions, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació.

Igualment, s'informa a les persones que varen presentar o bé reclamacions individuals a les notes del segon exercici de l'oposició o bé reclamacions a l'acord del Tribunal de 20 de març de 2023, referides a l'aplicació dels punts 1.1.2 i 1.2.2 de l'annex 3 de les bases de la convocatòria per entendre superat el segon exercici de la fase d'oposició, que s'ha posat a la seva disposició, mitjançant notificació electrònica, la contestació a reclamacions o al·legacions esmentades.

Així mateix, s'informa que arran d'al·legacions referides a la resposta de la pregunta núm. 5 del cas pràctic núm. 3 (torn 3), el Tribunal ha estimat l'ampliació de la resposta a aquesta pregunta, en concret, ha admès la possibilitat que es podria admetre la sol·licitud d'informació pública sempre que la informació sobre la qual es demana l'accés estigui ja elaborada i no concorri cap altra causa d'inadmissió de l'article 18.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Com a conseqüència d'això, el Tribunal ha revisat totes les puntuacions referides a aquesta pregunta i algunes han resultat modificades.

Podeu consultar la llista en la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es, accedint al cos, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica.


Pàgina del cos


català . castellano