Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Informació realització primer exercici del cos auxiliar, pel torn de promoció interna vertical

Data publicació: 13/02/2020

Es recorda que el punt 1.2.1. de l'annex 3 de les bases específiques de la convocatòria estableix que és de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 51 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta, sobre la part II del temari (Dret administratiu, funció pública, hisenda pública, i transparència i Administració electrònica). Les 46 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició, llevat del temari comú de matèries d'ofimàtica.
L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,2174 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, no es valoraran. Les preguntes amb una resposta errònia es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents.
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 55 minuts.

Podeu consultar el punt esmentat complet a l'enllaç següent del BOIB:
BOIB


Pàgina del cos


català . castellano