Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos administratiu


Llista d'aprovats del cos administratiu i termini per a triar lloc i presentar documentació

Data publicació: 26/04/2022

En el BOIB núm. 55, de dia 26 d'abril de 2022 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació (Annex II).

Les persones seleccionades disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS (des del dia 27 d'abril fins al dia 16 de maig, inclosos) per a presentar els documents que s'indiquen en el punt 3 de la Resolució esmentada al punt anterior.

Si les persones seleccionades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, o si manca algun dels requisits exigits, NO podran ser nomenades funcionàries.

Podeu consultar el BOIB en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/55/1109792


Pàgina del cos


català . castellano