Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


Modificació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives

Data publicació: 04/09/2023

En data 02/09/2023 es publica en el BOIB núm. 122 la Resolució de la consellera de Presidčncia i Administracions Públiques que modifica la Resolució de 7 d'agost de 2023 per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears.

Únicament les tres persones que s'incorporen (1 a Menorca i 2 a Eivissa) a la llista esmentada disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS per presentar la documentació que s'indica en el punt 3 de la Resolució de la Consellera de Presidčncia i Administracions Públiques de 7 de setembre de 2023 amb l'ordre de tots els llocs de major a menor interés (veure comunicat de 08/08/2023)

Si aquestes persones interessades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, s'escau, apreciats per l'Administració mitjançant resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca alguns dels requisits exigits, la persona interessada no podrŕ ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anulˇlades, sense perjudici de la responsabilitat en quč hagi incorregut per falsetat en la solˇlicitud inicial.

Podeu consultar el BOIB en l'enllaç següent: BOIB 122


catalŕ . castellano