Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos de gestió


Llistes definitives de puntuacions de la fase de concurs i de persones aspirants seleccionades del concurs oposició del cos de gestió

Data publicació: 04/05/2023

En data 4 de maig de 2023, el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fa públiques la relació definitiva de les puntuacions de la fase de concurs i la relació definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es, accedint al cos i a la seu electrònica.


català . castellano