Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos de gestió


Llistes definitives d'aprovats del tercer exercici pel torn lliure i del segon exercici pel torn de promoció interna vertical, i relació provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició del cos de gestió

Data publicació: 23/02/2023

En data 23 de febrer de 2022, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el tercer exercici, pel torn lliure, i el segon exercici, pel torn de promoció interna, de les proves selectives per a l'ingrés al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Així mateix, el Tribunal fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió de la relació provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es, accedint al cos i a la seu electrònica.

Podeu sol·licitar la revisió o presentar la reclamació a la seu electrònica:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3752977


català . castellano