Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ


Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la CAIB

Data publicació: 04/11/2022

Es fa pública la Resolució per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, en el procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022. A excepció del Cos Facultatiu Superior de l'especialitat de tècnic en ocupació i mercat de treball i del Cos Facultatiu Tècnic de l'especialitat de conservació i restauració de documents gràfics, els quals encara estan en termini de presentació de sol·licituds.


En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment.

Podeu consultar les llistes esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i la seu electrònica www.caib.es.


català . castellano