272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFS geologia Mallorca turno libre


Comunicación acuerdo tribunal ejecución tercer ejercicio

Data publicació: 21/09/2022

En referència a l'apartat 1.1.3 de l'Annex 3 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d¿abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria,les bases, els exercicis i temari i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés,pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat geologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019)

Els aspirants podran fer us dels textos de normativa legal que creguin oportuns i que hi duguin.

Els textos de normativa legal podran ser consultats en format paper i també es permetrà l'ús de dispositius electrònics pen drive


El Tribunal del Cos Facultatius Superior de Geología considera que :


La legislació consolidada reuneix els requisits de normativa legal a efectes de la realització del tercer exercici.

No es podrà fer us de textos amb normativa comentada.

Les normes tècniques tals com les UNE, EN, ISO, DIN i altres de propòsit similar no reuneixen les característiques de textos de normativa legal a efectes de realització del tercer exercici.

Els textos no poden dur cap anotació escrita


El Tribunal podrà retirar a les persones opositores els esmentats textos quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.

El Tribunal es reserva el dret de fer còpia de la normativa duita pels opositors en format digital per tal de poder revisar-la.


272 no soportat


català . castellano