Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades en la prova selectiva per constituir una borsa extraordinària del cos superior
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria agrònoma.
  Nota informativa sobre el desenvolupament del tercer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Biologia Mallorca torn lliure.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades del segon exercici i anunci de la data del tercer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Arquitectura Mallorca torn lliure.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades del segon exercici i anunci de la data del tercer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria agrònoma.
  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el segon exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  QÜESTIONARI PROVA SELECTIVA BORSA COS SUPERIOR
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades del segon exercici i anunci de la data del tercer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Arquitectura tecnica Mallorca torn lliure.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades del segon exercici i anunci de la data del tercer exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES A LA PROVA SELECTIVA DE LA BORSA DEL COS SUPERIOR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
  NOTA INFORMATIVA SOBRE L'US DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL TERCER EXERCICI DEL COS FACULTATIU SUPERIOR D'ENGINYER INDUSTRIAL
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  MODELS DE PROVA DEL TERCER EXAMEN
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos superior.
  MODEL DE LA PROVA DEL TERCER EXERCICI COS SUPERIOR TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Llistes definitives del segon exercici i llista provisional d'aprovats de l'oposició del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades del primer exercici corresponent a la prova de marxa i natació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  PERSONAL DE NETEJA (FORMENTERA)

  Requisits per accedir a aquest cos

  a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un Estat membre de la Unió Europea, o ser nacional d'altres estats amb les condicions que estableix algun dels apartats de l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tenir 16 anys complerts.
  c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les de la categoria professional.
  d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 3.3.b); resten exemptes del pagament de la taxa de drets de selecció les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
  e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions de la categoria professional a la qual opten.

  De conformitat amb l'article 15 del vigent Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per accedir a aquesta categoria professional (atès que pertany al grup E) no és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

  Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, si no són espanyoles, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport, targeta de règim comunitari o passaport i targeta de residència en el supòsit de nacional d'estats estrangers no membres de la Unió Europea).
  Les persones aspirants, en comptes de presentar la fotocòpia del document nacional d'identitat, poden donar el consentiment exprés a fi que l'Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d'acord amb el que disposa l'article 3.2 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.
  b) El justificant del pagament de la taxa, segons la modalitat utilitzada (telemàtica o manual). L'import de la taxa es de 6,89 euros.
  c) Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que són necessàries per exercir les funcions de la categoria a què correspon la borsa específica a la qual opten.
  d) Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència o de l'organisme públic equivalent (o el document acreditatiu que s'ha sol·licitat) sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la categoria de la borsa a la qual la persona candidata aspira; el certificat ha d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals de la categoria mitjançant les adaptacions necessàries del lloc de treball si, segons el parer de l'Administració, escauen.
  En el supòsit que la persona interessada presenti el document acreditatiu d'haver sol·licitat aquest certificat, l'ha de presentar en el termini d'esmena a la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.
  e) La indicació d'un telèfon a l'efecte de comunicació amb la Conselleria d¿Hisenda i Administracions Públiques.
  f) La indicació d'una adreça de correu electrònic als efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació del procediment de concurs, sempre que la persona interessada disposi dels mitjans necessaris i ho autoritzi expressament en el formulari de sol·licitud que es facilitarà a aquest efecte.
  g) La documentació acreditativa dels mèrits que al·lega la persona candidata perquè siguin valorats, en la forma que estableix la base 5 d'aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s'acrediti mitjançant l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

  Les persones aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i de l'origen de les quals no es desprèn el coneixement de la llengua castellana o catalana, han d'acreditar els coneixements d'una de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la forma en què estableixen les bases de la convocatòria.

  Termini per presentar la sol·licitud

  El termini per presentar la sol·licitud és des del 24/02/2016 fins al 18/03/2016

  La sol·licitud un cop impresa, s'ha de signar i registrar d'entrada, juntament amb la documentació requerida,en el Registre de l’EBAP o en els diferents punts d’atenció al públic, o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


  Pàgina del cos

  català . castellano