Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Data publicació: 24/05/2019

Les sol·licituds s'han de complimentar preferentment per via telemàtica.
Per això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una nova sol·licitud. A continuació ha d'emplenar el formulari de dades de la persona sol·licitant i l'apartat de documentació al·legada. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés.
La persona interessada ha d'imprimir la sol·licitud, l'ha de signar i l'ha de presentar, juntament amb la resta de documentació que cal adjuntar conforme al punt 4 de les bases, en el Registre de l'EBAP o en els diferents punts d'atenció al públic, o en alguna altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Podeu consultar la llista dels registres en la pàgina web de l'EBAP, a l'apartat d'Atenció a la ciutadania.
La sol·licitud no serà vàlida fins que no s'hagi presentat degudament,d'acord amb el paràgraf anterior.
-Les persones interessades que no puguin avançar la sol·licitud per via telemàtica, han de presentar juntament amb la sol·licitud, degudament emplenada, el formulari d'autobaremació dels mèrits, d'acord amb l'apartat 6.6 de les bases.


Pàgina del cos


català . castellano