Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

COS AUXILIAR. FORMENTERA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 20/11/2019

En data de 20 de novembre de 2019 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa del Cos auxiliar, a l'illa de Formentera.Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 21 de novembre al 4 de desembre), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit,sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o compulsada corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió T. de Valoració. Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic oposicions@caib.es.Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia 13 de desembre de 2019 a les 11.30 hores a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi. Podeu consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals en l'apartat de Darrers comunicats de la pàg web http://oposicions.caib.es. Així mateix, podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàg web http://oposicions.caib.es,accedint al corresponent procediment.

requeriments


Pàgina del cos


català . castellano