Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Realització del 1r exercici del cos subaltern reserva del 2%
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o sordesa.
  Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern, reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva, i llocs vacants que s'ofereixen
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA EXT. DEL CFT,ESC HUMAN. I C.SOCIALS,ESP TÈCNIC/A EN O. I MERCAT DE TREBALL, A L'ILLA DE MENORCA.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  COS ADVOCACIA


  Relació de persones aspirants que han superat l'oposició, pel torn lliure, del cos d'advocacia i termini de presentació de mèrits

  Data publicació: 20/12/2019

  En data 20 de desembre de 2019, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'oposició per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  D'acord amb el punt 10.2 de les bases específiques de la convocatòria, l'ordre de prelació final de les persones aspirants que hagin superat l'oposició vindrà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el conjunt de l'oposició i de la valoració dels mèrits que s'hi assenyalen.
  L'acreditació de mèrits s'ha d'efectuar mitjançant la presentació dels documents originals o de les fotocòpies compulsades en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de deu dies naturals, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'oposició.
  En cap cas, no es poden valorar mèrits que no hagin estat presentats en aquest termini.
  Els mèrits s'han d'acreditar i valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en l'oposició. No obstant això, no cal presentar els certificats d'acreditació dels coneixements de llengua catalana que constin en els registres depenents de l'Administració de la CAIB que s'assenyalen a les bases. Conseqüentment, l'EBAP els comprovarà d'ofici (excepte que el sol·licitant manifesti expressament la seva negativa).


  Pàgina del cos


  català . castellano