Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

COS ADVOCACIA


Llistes definitives d'aprovats del quart exercici i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos d'advocacia

Data publicació: 17/12/2019

En data 17 de desembre de 2019, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el quart exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, el tribunal fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat l'oposició i que han resultat seleccionades per accedir-hi.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des del dia següent d'aquesta publicació.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o al correu electrònic: oposicions@caib.es.


Pàgina del cos


català . castellano