Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius.
  TEMARIS DELS COSSOS FACULTATITUS PENDENTS DE CONVOCAR
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (MALLORCA)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  COS ADVOCACIA


  CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES PER ACCEDIR, PEL TORN LLIURE, AL COS ADVOCACIA DE LA CAIB

  Data publicació: 01/02/2019

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 2 de febrer de 2019 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 31 de gener de 2019, per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el temari, els exercicis, el barem de mèrits i la designació del tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Les persones interessades a participar en les proves selectives han de presentar una sol·licitud per al cos, torn i illa esmentada.

  El procediment per presentar les sol·licituds i els documents que s'han d'adjuntar es detallen a l'annex 4 de la convocatòria.

  Les persones interessades a participar-hi han de presentar la sol·licitud en el termini de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 3 de febrer fins al 22 de febrer).

  Les sol·licituds per participar en les proves selectives s'han de presentar en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  Pàgina del cos


  català . castellano