Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS

Data publicació: 12/04/2019

En data 12 d'abril es fa pública la llista provisional de valoració de mèrits amb les puntuacions del concurs per constituir una borsa del CFS, escala sanitària, especialitat medicina, a l'illa de Menorca. Les persones aspirants disposen de DEU DIES HÀBILS (del 15 d'abril al 2 de maig de 2019), comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per al.legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.
Les persones que demanin revisió dels mèrits, han de presentar un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració en el Registre General de l'EBAP. Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió, mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic oposicions@caib.es. Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia 10 de maig de 2019 a les 11.00 hores a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi. Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.


Pàgina del cos


català . castellano