Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUPERIOR MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 18/12/2018

En data 18 de desembre es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària, per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant prova selectiva, a l'illa de Mallorca.

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució (des del dia 19 fins al 27 de desembre), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat la sol·licitud es tindrà per no presentada.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


Pàgina del cos


català . castellano