Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Revisió del primer exercici del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  PUBLICACIÓ DELS TORNS I DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL SEGON EXERCICI DEL COS AUXILIAR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del cos auxiliar, pel torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat,i informe del Tribunal
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO, ESP ESTADISTICA (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Informacions i recomanacions del segon exercici cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Correcció d'errades llistes definitives
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos advocacia


  LLISTES PROVISIONALS PERSONES ADMESES I EXCLOSES PROCES SELECTIU ADVOCACIA

  Data publicació: 27/12/2017

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 23 de desembre de 2017 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de dia 15 de desembre de 2017, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procediment selectiu per a l'ingrés, als cossos de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa de l'exclusió, convocat per les resolucions de 26 d'octubre de 2017.
  Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 10 DIES HÀBILS, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el possible defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu (és a dir, el termini per esmenar és del 27 de desembre de 2017, fins al 10 de gener de 2018, ambdós inclosos). Les persones que no compleixin aquest requeriment es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud.
  Atès el nombre tan elevat de persones aspirants del procediment selectiu, i amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar dues coses:
  - Que no figuren en la relació de persones excloses, i a més,
  - Que els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.


  Pàgina del cos


  català . castellano