Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Publicació de la data prevista per al 1r exercici del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Relació definitiva de persones aspirants que han aprovat la fase d'oposició de les proves selectives del cos subaltern, pel torn de promoció interna i pel torn de reserva del 2%, i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Acords dels Tribunals Qualificadors de les diferents escales i especialitats dels cossos facultatius superiors sobre el desenvolupament del primer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Publicació de les notes del primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern del torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Realització del primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic.
  LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DE LES DIVERSES ESCALES I ESPECIALITATS DEL COS FACULTATIU TÈCNIC
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de puntuacions obtingudes i d'aspirants seleccionats del concurs oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al cos de gestió
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de persones aprovades de l'oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure


  Publicació de la retroacció del procediment de les proves selectives del cos facultatiu tècnic, especialitat prevenció de riscs laborals

  Data publicació: 04/06/2018

  En el BOIB núm. 68 de 2 de juny, s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de maig de 2018 mitjançant la qual s'acorda retrotreure el procediment de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals i s'obre un nou termini per a la presentació de sol·licituds.

  La titulació exigida per a l'accés és:
  - Títol de grau, diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent i estar en possessió del títol acreditatiu de la formació per a l'exercici de funcions de nivell superior en prevenció de riscs laborals, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

  S'obre un nou període de presentació d'instàncies. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, d'acord amb els requisits, les bases i el procediment establerts en la Resolució publicada en el BOIB núm. 151, de 12 de desembre, en el termini de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució (des del dia 3 fins al dia 22 de juny).

  S' actualitza la quantia corresponent a la taxa pels drets d'examen, establerta en la base 4.3 de l'annex 1 i la base 4.b) de l'annex 3 de la Resolució de 4 de desembre de 2017, que d'acord amb la normativa vigent és de 28,01 euros.

  S' admeten com a presentades les sol·licituds de les persones aspirants que ja les varen presentar en el termini atorgat anteriorment, que va finalitzat el passat 15 de gener de 2018.


  Pàgina del cos


  català . castellano