Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Correcció d'errades materials a la valoració provisional de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Modificació de la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Tràmit de revisió
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Comunicat en relació amb els certificats de superació de proves físiques
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Llista de persones exemptes de realitzar el procés selectiu i calendari de proves
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  Llista provisional admesos i exclosos
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  Autorització consulta Registre Central de Delinqüents Sexuals
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  Llista provisional d'admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018).
  PREVISIÓ DE CALENDARI D'EXERCICIS DELS PROCESSOS SELECTIUS OPE 2018
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC. CIENTÍFICA, ESP. BIOLOGIA. EIVISSA.
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació en el BOIB de la correcció de l'error advertit en la convocatòria
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS

  Data publicació: 23/10/2021

  Les persones interessades en participar en aquesta borsa extraordinària han de presentar una sol·licitud, sempre que compleixin els requisits per participar-hi que estableix la base 3 de la present convocatòria. La sol·licitud s'ha de presentar segons el model que s'adjunta com a annex 3 d'aquesta Resolució, el qual està a disposició de les persones interessades a la seu electrònica .

  Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas de presentació de la sol·licitud de participació en algun registre d'Ajuntaments, aquesta s'hauria d'avançar per correu electrònic a l'adreça següent: formaciopolicial@ebap.caib.es.

  Per a la presentació electrònica s'ha d'adreçar la sol·licitud, mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), a l'Escola Balear d'Administració Pública (DIR3: A04035968), dins el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el model de sol·licitud que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.


  català . castellano