Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFS, ESC HUMAN I DE C SOCIALS, ESP PSICOLOGIA. MALLORCA I EIVISSA


LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 25/02/2020

En data 25 de febrer es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Menorca i Eivissa.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució (des del dia 26 de febrer fins al 10 de març), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat la sol·licitud es tindrà per no presentada.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


català . castellano