Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos subaltern


Llistes provisionals de persones admeses i excloses del cos SUBALTERN

Data publicació: 03/02/2020

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 1 de febrer de 2020 es publica la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 24 de gener de 2020 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 25 d'abril de 2019.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

Per esmenar el possible defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 10 DIES HÀBILS comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el BOIB. Es considerarà que les persones que no compleixin aquest requeriment desisteixen de la seva sol·licitud.

Podeu consultar la publicació del BOIB d'1 de febrer a l'enllaç següent:

boib_llist_prov_adm_SUBALTERN


català . castellano