Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos superior


Llista provisional d'aprovats del 1r exercici del cos superior, pel torn lliure i promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat

Data publicació: 02/12/2019

En data 2 de desembre de 2019, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o el correu electrònic: oposicions@caib.es.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del nombre de sol·licituds presentades.

El Tribunal Qualificador acorda anul·lar les preguntes 3 i 46, per estar duplicades, i la 100, per tenir dues respostes iguals, d'acord amb el que recull l'acta núm. 12, de 30 de novembre.

A continuació, podeu consultar el qüestionari de tipus test i les respostes del primer exercici.

QÜESTIONARI
RESPOSTES


català . castellano