Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 25/07/2019

En data de 25 de juliol de 2019 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa del CFT,esc Prev.de riscs lab.,a l'illa de Mallorca .Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils,comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista(del 26/07 al 8/08),per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració prov.de mèrits.Dins aquest termini,les pers interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit,sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o compulsada corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió T.de Valoració.Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió,perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant fax (971 177620) o correu electrònic oposicions@caib.es.Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini,residents a l'illa de Mallorca,s'han de personar el dia 20 d'agost de 2019 a les 9.30 h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi Corredors,10,3r,Pol Son Rossinyol).I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un núm. de telf. a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.Podeu consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'apartat de Darrers comunicats de la pg web http://oposicions.caib.es.Podeu consultar la llista prov. amb les puntuacions en la pàg web http://oposicions.caib.es, accedint al corresp procediment. requeriments


català . castellano