Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 18/06/2019

En data de 18 de juny de 2019 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants i la relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir la borsa extraordinària del CFT tècnic/a en ocupació i mercat de treball de l'Admin.esp de la CAIB,a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera.Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils,comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (des del 19 de juny fins al 2 de juliol) per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.Dins aquest termini, les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o compulsada corresponent en el registre de l' EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió.Si la persona presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini dels deu dies esmentats ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió,perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant fax(971 177 620) o correu electrònic oposicions@caib.es.Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca,s'han de personar el dia 11 de juliol de 2019 a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi Corredors,10,3r,Pol.Son Rossinyol) a les 9.00 h.I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.Podeu consultar la relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals a continuació i la llista provisional amb les puntuacions en la pàgina web http://oposicions.caib.es,accedint al corresponent procediment. requeriments


català . castellano