Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius.
  TEMARIS DELS COSSOS FACULTATITUS PENDENTS DE CONVOCAR
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (MALLORCA)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFS Informatica


  Relació definitiva de persones aspirants que han superat l'oposició (torn lliure) i la fase d'oposició (promoció interna vertical) i termini de presentació de mèrits

  Data publicació: 12/04/2019

  El 12 d'abril de 2019, es publica la relació definitiva amb els aspirants que han superat les proves selectives al CFS especialitat INFORMATICA de l'Administració especial de la CAIB.

  D'acord amb el punt 11.2 de la convocatòria, l'ordre de prelació final de les persones aspirants que hagin superat l'oposició (torn lliure) vindrà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis eliminatoris i de la valoració dels mèrits que s'hi assenyalen.

  La relació d'aspirants que hagin superat el concurs oposició (promoció interna) quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis obligatoris i eliminatoris de la fase d'oposició i la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs (Annex 3 de la convocatòria).

  L'acreditació de mèrits s'ha d'efectuar mitjançant la presentació dels documents originals o de les fotocòpies compulsades corresponents.

  S'han de presentar en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del PAC, en el termini de DEU DIES NATURALS, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui la llista definitiva d'aspirants que han superat l'oposició. En cap cas, no es poden valorar mèrits que no hagin estat presentats en aquest termini.

  Els mèrits s'han d'acreditar i valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds(12/01/2018).

  L'Administració pot emetre, d'ofici, un certificat dels mèrits del Servei de registre de personal de la DGFP dels aspirants que hagin prestat serveis a l'Administració de la CAIB que es podrà incorporar a l'expedient de valoració de mèrits sempre que la persona interessada els hagi al·legat davant el tribunal qualificador dins el termini i d'acord amb la forma que establecida.


  català . castellano